Учителят за доброто – 3

Скръбта на ангелите

 "И ангелите, толкова възвишени същества, скърбят. Те имат Любов в себе си, но пак скърбят. Аз още не съм ви говорил за тяхната скръб, да знаете какво значи скръб, какво значи страдание. - Може ли ангел да скърби и плаче? - Може. Обаче скръбта на ангела се различава от тази на човека. Ангелът скърби, когато пропусне момента да направи едно микроскопическо добро... В хиляда години ангелът има възможност да направи само едно добро. Щом го пропусне, ще чака други хиляда години, за да направи едно добро. - Щом е така, нека ангелите слязат на земята между хората. Тук има милиони случаи за правене на добро.”/стр.228/

“Който дойде при мене”


Чрез греха към добродетелта

“…Ако момата не беше грозна, никога не би се молила на Бога да я направи красива. Чрез грозотата тя развива в себе си ценни качества, които не би могла да развие при красотата.

Какво представя грозотата? Грозотата представя греха в живота.”/стр.78/

Тайната на страданията

“Страданията носят в себе си тъй наречената “мъртва материя”. Който страда съзнателно, той оживява тази материя, като извлича от нея соковете на доброто.”/стр. 131/

“Делата Божии”


Злото и връзката му с еволюцията

“Когато съществува злото, това показва, че светът е в еволюционно състояние – гради се, създава се нещо. Когато се завърши цялата еволюция, когато целият космос се съгради, злото ще изчезне.”/стр. 31/

“Живият Господ”


Злото от Божествено гледище

“Ние гледаме на света от по-високо становище, от Божествено гледище. Злото в света е условие за проявяване на Божията Любов, на Божията Мъдрост, на Божията благост, милост и т.н.”/4:22/

“За съдба дойдох”

Преоблечената Любов

“Външно омразата е грозна, страшна като вълк, а вътре има нещо благородно, меко… Омразата е пак Любов, облечена с чужда дреха, с цел да изпита какво се крие в човешкото сърце. Просекът хлопа на вратите на хората, за да изпита тяхното милосърдие. Външно той е окъсан, прашен, но вътрешно е облечен с чиста, хубава премяна. Видите ли много добре облечен и нагизден човек, ще знаете, че той не е онзи, когото душата ви търси… Истината, Любовта се обличат в стари, окъсани дрехи. Който искрено ги търси, ще се научи да различава доброто от злото и няма да се лъже от външните неща, т.е. от опаковката им.”/стр. 69/

“Великите условия на живота”


Двата начина, по които се изявява Божията Воля

“Как ще си обясните защо е допусната… война? Ще кажете, че такава е била Волята на Бога. – Не, Бог не съизволява във войната. Божията Воля се изявява по два начина: в ограничаване на човека да върши престъпления и в даване на свобода да върши добро. Следователно човек се намира или под изключителната Воля на Бога, която го ограничава да прави зло, или под Неговата изключителна Воля, която го насърчава да върши добро. Човек трябва да знае под коя Воля се намира: ако Бог го ограничава и контролира, той е на път на израждане. Ако го насърчава, той е на път към усъвършенствуване.”/стр. 201/

Езикът, на който говорят всички ангели и богове

“…Ако човек знае законите, които управляват живота, той може да предизвика онова истинско знание, дълбоко скрито в него. Ако не знае законите, той може да предизвика най-голямото зло в себе си… За да се предизвика доброто, човек трябва да знае езика на природата. Езикът на природата е общ за всички същества. Той е подобен на есперанто. На него говорят всички ангели и богове. Който иска да разбере смисъла на живота, непременно трябва да знае този език.”/стр. 205/

“Условия за растене”


Не си достатъчно силен

 "...И каза Господ на първия човек: "В дървото на познание доброто и злото се крие голяма опасност, и в който ден посегнеш на него, ще изгубиш всичко. Елементите, скрити в това дърво, не са за тебе; ти не си достатъчно силен, за да ги владееш. В бъдеще може да ги изучиш, но засега ще се ползуваш от всички други дървета, от всяко нещо в живота, но не и от дървото на познание доброто и злото.”/стр. 3,4/

Беседа “Духът и плътта” 452с.


Земният живот е едно приготовление. Затова ви казвам: ти трябва да се свържеш с доброто. Ако не си вещ в добродетелта, ти в онзи свят не можеш да си движиш краката. Ако в този свят не се вържеш с Правдата, на онзи свят не можеш да си движиш ръката. И ако в този свят, не си имал Любов към светлината, в онзи свят няма да чуваш, ще бъдеш глух. Ако в този свят не си имал Любов към Истината, в онзи свят, ти ще бъдеш затворен. И ако в този свят не си се научил да обичаш хората, в онзи свят ще бъдеш затворен.

Петър Дънов, Здраве и дълголетие чрез силите на живата Природа, Астрала, София, 2002 г.


ТЕЖКА СЪДБА

В древността имало едно царство, управлявано от Саван-Ро. Поданиците му били крайно бедни хора – нямали нито жито, нито царевица. Били принудени да убиват дивеч, за да се хранят. Дори и Саван-Ро избягал от царството и всички били обречени на глад. Тъмните, прихлупени колиби приютявали отчаяните хора.

Случило се, че в царството на Саван-Ро дошъл един учен и добър човек. Като видял мъката на хората, решил да им помогне, извикал по-будните от тях и ги запитал:

 • Братя мои, защо живеете така бедно?

Отговорил му един от по-старите:

 • Съдбата ни е такава. Не можем да се борим с нея.
 • Не е тежка съдбата ви – отвърнал мъдрецът. – Животът ви може да се подобри. Аз ще ви помогна, съгласни ли сте?
 • На всичко сме съгласни само да се отървем от сиромашията – извикали дошлите мъже.

Ученият човек събрал хората и започнал да им показва как да обработват земята, да сеят жито и царевица. След това ги научил как да си направят работилници, в които топели камъни за получаване на прозрачно стъкловидно вещество. От него те правели къщите си, в които влизала изобилна светлина.

Едва сега разбрали, че съдбата им била в техните ръце.

Та казвам: Не бъдете лоши господари на своето царство – тялото си. Няма лоши условия, няма лоши времена, няма лоша съдба. Лошото или доброто зависи от личното разбиране на човека.

КАК ДА ПРЕДАДЕМ ИСТИНАТА?

……

И днешните хора правят добро, но искат да им се плати за доброто. Истинското добро не се нуждае от никакво възмездие. Доброто има една цел – да се бори със злото и да го победи. Доброто, което не се бори със злото, не е добро. Силата на всяка добра мисъл, на всяко добро чувство, на всяка добра постъпка е равна на хиляда лоши мисли, чувства и постъпки. Една добра мисъл е в състояние да се бори с хиляда лоши мисли.

ЗАМЪЛЧАЛ

Когато запитали Хермес, великия учител на Египет, какво представляват злото и греха, той стиснал устни и замълчал.

Ако бяха задали този въпрос на някой днешен човек, той щеше да говори дни и нощи на тази тема.

Не говорете за злото, но дръжте се за доброто и за красивото в света.

Беинса Дуно (Учителя Петър Дънов). Поучителни случки. Издателска къща „АЛФА-ДАР”, София, 1999г.


Когато се намерите пред голяма мъчнотия, свържете се мислено с добрите хора по целия свят. Тогава работата, която искате, ще я извършите по-лесно.

Учителят. Разговорите при седемте Рилски езера. І изд. С., 1948, с. 227

Когато се намерите в затруднение, мислете за добрите и умни хора. Това е едно практическо правило.

Учителят. Разговорите при седемте Рилски езера. І изд. С., 1948, с. 228

Упражнение:

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са ваши. И после оставете пак да текат мислите ви, както искате. Чрез подобно упражнение всеки ден човек се сближава с другите, обединява се с тях, започва да чувства единството на цялото Битие, а това води към Любовта.

    Всеки човек има неизменна Божествена черта. За нея го обикни. Когато срещнете някого, напълнете душата му с любов, духът му с красота и радост; да се зарадва той, че сте го срещнали. Видиш една пеперудка, кажи: „Господи, благослови я.” Видиш едно дръвче, кажи: „Благослови го.” И ако има нужда, полей го.

    Видиш един извор, кажи: „Благослови го.” Ако има нужда, очисти го.

    Бъдете като едно цвете, което издава благоухание. Бъдете като слънцето, което раздава на всички своята светлина и топлина.

    Наблюдавайте какво действие има вашата любов.

    Ако обичате някого и той става добър, Любовта ви е Божествена. Ако не става добър, любовта ви е човешка. Божествената Любов прави човека здрав, силен и добър.

 Учителят. Разговорите при седемте Рилски езера. І изд. С., 1948, с. 241 стр. 42

Днес е вторник. Ние нарекохме този ден – ден на доброто. Следователно днес трябва да правите само добро. Марс е свързан с този ден, затова трябва да воювате. С какво ще воювате? – С работа около палатките си, с чистене, с пране на дрехите си. Както планетите оказват влияние върху дните, така и хората си влияят едни – други. Това влияние се забелязва особено, когато хората се събират по много на едно място. Някои от разположенията и неразположенията им се дължат на взаимното общение между тях. Например, ако хвърляте нечистотии на някое чисто място, то непременно ще започне да мирише. Тъй щото каквито са резултатите във физическия свят, такива ще бъдат и в духовния. Ето защо всички проповедници на миналото и на настоящето са препоръчвали и сега препоръчват абсолютна чистота. Без чистота – лична или обща, никакво развитие не може да има. Чистотата е първо и необходимо условие за правилното развитие на човека.

Учителят. Разговорите при седемте Рилски езера. І изд. С., 1948, с. 206

стр. 51

Като давате нещо, имайте предвид, че то принадлежи не вам, а на Бога!

Когато някой е натъжен, намерете начин тайно да му направите добро.

Кажете ли си: „Аз направих това”, работата ви пропада.

Когато правиш добро, крий го. Никой да не го знае. Това е велик закон. Нека само Бог да го знае.

Учителят. Разговорите при седемте Рилски езера. І изд. С., 1948, с. 104

Абсолютно добро в света е да бъдем добри за всички.

Трябва да се научим да бъдем внимателни и нежни с малките растения, с малките животни.

Това, което вършите на другите, вършите го на Бога!

Учителят. Разговорите при седемте Рилски езера. І изд. С., 1948, с. 103


стр. 95

Забележете, на изток, на запад и на север има облаци, а на юг небето е чисто, ясно. Това показва, че едни от теченията в природата отиват надолу и носят облаци, а други отиват нагоре и разнасят облаците, вследствие на което хоризонтът е ясен. Изобщо, север символизира истината, а юг – доброто, добродетелта. Дето е доброто, там е юг.

Добри и лоши условия, т. ІІІ, ООК, г. VІІ. С., 1937, с. 238


стр. 96

Като сте дошли на Мусала, задачата ви е да се свържете с всички добри хора, които желаят подобрението на човечеството. После трябва да се свържете с всички същества от духовния свят и от Божествения свят, които работят за повдигане на човечеството. Като се свържете с добрите хора на физическия свят, с разумните и възвишени същества от духовния и от Божествения свят, вие ще започнете да мислите и работите като тях. По този начин ще станете проводници на Божиите блага. Когато човек е свързан с добрите същества от трите свята – физически, духовен и Божествен, той става маг. Достатъчно е да удари с пръчицата си, за да постигне всичко, каквото желае. Както мъглите се движат постепенно и разкриват хоризонта, така магът отваря и затваря тайните врати на Природата.

Божествен и човешки свят. Рилски беседи 1940 г. І изд. С., 1940, с. 8


стр. 97

Защо ви доведох на Мусала? Да познаете Господа! Той ви говори отгоре, но вие не разбирате езика Му. Той ви вика: „Вие трябва да се обичате”. Да обичаш, както хората обичат, това развращава. Вие трябва да обичате така, както Бог обича. Ще обичате и ще прощавате. Ще работите за кого? Само за Господа. Тая мисъл: „За Бога” да седи всякога в ума ви. Каквото вършите, само за Бога да го вършите. Ако някой ме запита: „Защо обичаш Господа, защо Му служиш?”, ще кажа: „Защото Бог ме обича. На любовта винаги се отговаря със служене, с работа. Любовта работи. Това да знаете. Това е Мусала, високият връх. Доброто е нещо вътрешно. Човек трябва да бъде добър в сърцето си. Доброто, което Бог е вложил във вас, ще гледате да го развиете, като работите единствено заради Господа. Ще се борите, докато вашите добродетели вземат надмощие и кажете: „Мога да служа на Бога през всички времена и при всички условия”. Вие казвате: „Да бъдем добри”. За доброто има три категории. Човек може да бъде добър за себе си, човек може да бъде добър за ближните си. Аз считам, че идеалното състояние е човек да бъде добър за Бога. Да бъде добър за себе си, човек е научил това изкуство. Да бъде добър за ближните си – също. Отсега нататък трябва да учим да бъдем добри за Господа.

Учителят. І изд. С., 1946, с. 51

 Трябва да бъдете добри. Добър да си не значи да си като овца. Господ не иска овце, а иска добри и разумни хора. Добрите хора са ония, които не се вкисват. Вкисваш ли се, не си добър. Вие трябва да имате добра почва, да очистите ония вещества, които вкисват човека. Вашата почва е гнила, затова казва Господ, че семето, което паднало в тръните, заглушило се и не израснало. Друго паднало на камък, Слънцето го напекло и то изсъхнало – понеже в камъка не може да хване корен, затова не порасло. Не се лъжете, ако сега не си създадете почва, никога няма да я създадете, отлагане няма. Доброто не отлагайте! Една добра мисъл ще привлече всички добри мисли, които ще помогнат да се свърши доброто дело.

17 февруари 1917г., София

Венецът на живота, 21 стр., Великата майка, изд. Бяло Братство, 2006


По някой път мислиш, че си добродетелен, но те скъсат на добродетелта. Ти кажеш „Аз до вчера бях добър.” Но те не си научил още изкуството да бъдеш добър. То е едно изкуство да знаеш да бъдеш добър. В окултизма ние разбираме „добър” човек, този, който знае правилно да използува известни Божествени сили в техните форми, които им са предначертани. Това значи добър човек: на всяка Божествена сила да даде съответната форма, която е определена заради нея. Защото, ако при разни състояние, при разни настроения и при разни възрасти, знаеш каква форма съответства на тази сила, и можеш да й я дадеш, без да погрешиш, ще бъдеш добър човек. Тъй е. Следователно, ще заучавате, при еди-коя сила, при еди-кой случай, еди-коя форма съответства. Защото в окултно значение само тъй ще добиете светлина. Сега се обезсърчавате, всеки ден ставате добър и лош и предстои ви усилена работа, главно на онези от вас, които искат да се учат.

Лекция Влиянието на музиката, ООК 1922 г. Трите живота, ИК “Жануа’98”, Кърджали, 1999 г


Доброто не седи в даването и злото не е във взимането. Доброто седи в правилната обмяна. И злото седи в неправилната обмяна.

Най-голям в Царството небесно, НБ 36/37 г. – София, 1999; стр. 110

Ние сме служители на Бога. Говорете на хората, че работите се оправят, и ще се оправят... Сега пожелавам на всинца ви да бъдете не добри, но приятели на Доброто, което сега иде в света, и да бъдете готови, че да носите даровете и дето минете, да казвате: „Доброто иде! Правдата иде! Любовта иде! Светлината иде вече в света!”

Най-голям в Царството небесно, НБ 36/37 г. – София, 1999; стр. 486


Човек може да бъде физически здрав, да има разположение да си хапне и пийне добре, но духовно може да не е здрав, да няма разположение да направи някакво добро. Като прави добро, човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това показва, че е духовно болен, т.е. в духовно отношение сърцето му не е здраво. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства.

“Степени на съзнанието”, ООК, Лекция от Учителя, държана на 25 декември 1929 г., София, Изгрев.


В света сме силни дотолкова, доколкото хората нещо обичат в нас. Вас ви обичат само за вашите добродетели. Под думата „добро" аз разбирам мате­риалните условия на човешкия живот. Под „добро" се разбират и всички условия на вечния живот, понеже във видимия и в невидимия свят всяко постижение, което човек има, е добро. Ако го постигнеш, то е добро; ако не го постигнеш, то е фантазия, то не е валидно, то е една отвлечена мисъл. Постигнеш ли го, то е основа на живота и ражда радост и веселие. Ти не може да бъдеш радостен и весел, ако доброто не носи в тебе условия за този вечен живот. Това е онази непреодолима вяра - да вярваш в себе си, че ти няма да умреш - нищо повече.

38 стр., Енциклопедичен речник, Петър Дънов, II издание, съст. Свилен Чорбаджиев, Астрала, С. 2002 г.

Вашият коментар