Паневритмия – правила – 1

Увод

Преди да се обсъжда правилността на един или друг вариант на дадено упражнение, както и детайли на изпълнението, необходимо е да се изгради правилно разбиране за същността на Паневритмията, да се възпита съответното отношение, за да заеме тя полагащото й се място в градацията на ценностите на всеки изпълнител. Ако Паневритмията се схваща само като вариант на обикновена гимнастика с музикален съпровод, изложените по-долу правила биха се сторили пресилени и излишни на мнозина и като следствие ще останат неразбрани и неприложени.

Всяка игра си има правила, Паневритмията също. Незнанието, неразбирането или неспазването на основните и най-важни правила, които се излагат по-нататък, обезсмислят изпълнението на Паневритмията и дори навреждат на участниците в нея, а което е по-лошо и не само на тях – те навреждат на идеите, които Паневритмията въплъщава, възпрепятствуват тяхното разпространение. Така малките и на пръв поглед незначителни индивидуални грешки водят до накърняване на интереса на Цялото, а това по същество вече е непростимо.

С какво се характеризира най-общо сегашният етап на разпространение на Паневритмията?

·         Запазените от времето описания на Паневритмията, свидетелства на съвременници и други оригинални материали от онова време, изглеждат да са непълни, допускащи различни тълкувания и дори противоречиви.

·         Излезлите през последните 15-20 години описания и ръководства по Паневритмия, не премахват в достатъчна степен и по един безспорен начин гореспоменатите “недостатъци” на оригиналните източници. От тях може още много да се желае като подход на изложение, точност, изчерпателност; освен това те са също така и недостатъчни като предлагани количества на пазара.

·         Липсват методически ръководства за преподаване на Паневритмия

·         Като следствие, имаме преподаватели със значително различаващи се представи за Паневритмията и начина, по който тя може и трябва да се преподава;

·         От друга страна, имаме засилен интерес към Паневритмията и значителен брой участници, които не са посещавали специален курс.

Съществуващите противоречия в нашите разбирания за Паневритмията трябва да бъдат използвани като стимул за нейното задълбочено, добронамерено и обективно изучаване, за сътрудничество и задружно движение напред към нейното широко разпространение и приложение в нашето общество.

Основни положения, от които трябва да се изхожда при формулиране на правилата

Една от основните характеристики на Учението на Беинса Дуно е липсата на насилие. Учителя изнася Истината, но всеки е свободен сам да я осъзнае, разбере и приложи.

1. Цел на Паневритмията:

“Искам да ви покажа един път – да ви дам метод, чрез който можете да влезете във връзка с ПЪРВАТА ПРИЧИНА, вложена във всички неща от Творението (Единството на Живота)  – Бог. Този метод е Паневритмията.”

цитат от Учителя според В. Бауман, стр. 35 от т.1, Паневритмия

“Днес навсякъде се говори за обнова, за нови пътища и пр. Обаче не е достатъчно изменението само на механичната страна, на външната страна на нещата. Ако хората останат със старото съзнание, със старото разбиране на живота, тогава нищо няма да се постигне. Трябва един нов мироглед, ново разбиране на живота, ново отношение към задачите на живота.

с. 61

“Новото, което иде, е пробуждането на космичното съзнание, при което личния живот ще бъде надраснат и човек ще влезе в безграничния живот на цялото, на всеобщото. …новото, което иде … е духът на единението.”

“Чрез Паневритмията човек е вече по-готов да отвори душата си за Доброто, за Правдата, за Красотата, за Истината, за оная Светлина, която идва в света!”

“Да се събудят спящите духовни сили и заложби на човешкото естество.”

“Влизане на човека във връзка с енергиите на природата и тяхното използване за неговия растеж.”

“Метод за трансформиране на негативни състояния.”, с. 73

“Мощно средство за поддържане на здравословното състояние.”

Беинса Дуно, Паневритмия, 1938 г.

2. Критерий за постигането на Целта и следователно за правилността на изпълнението на Паневритмията

В 12 л.  от 1 г. на OOK, с. 143 се казва: “Окултната наука дава методи, по които ние трябва да трансформираме нашето съзнание.” Тогава за резултатите от изпълнението на Паневритмията, която е и метод на Учението, можем  да съдим по промяната на съзнанието на участниците – дали то е еволюирало към добродетелите, които Учението на Беинса Дуно утвърждава. Защото не може резултатът от практикуването на Паневритмията да противоречи на тези добродетели.

Най-естественият критерий е  ефектът от Паневритмията върху изпълнителите – върху тяхната мисъл, чувства, воля, физическо и психическо здраве. 

“Живият кръг спойва душите в едно цяло. Те се сливат. Рухват преградите помежду им, и те чувствуват вечните връзките, които ги свързват и обединяват.” стр. 73, Паневритмия 1938 г.,

“Когато има туй съответствие между идеята и движението, тогава всяко движение внася радост, бодрост, живот.”, стр. 70. Паневритмия 1938 г.

Тези упражнения ” …будят у човека чувство на радост, свежест, хармония.”,  с. 72, пак там

“Мощно средство за поддържане на здравословното състояние.”, пак там

“Метод за трансформиране на негативни състояния.”, с. 73, пак там

3. Някои основни характеристики на Паневритмията

1.       Паневритмията е свещенодействие, ” чрез което човек осъзнава, че същината на естеството му е музика, чистота, любов!”

“В този миг ти разбираш, че тия движения са свещенодействие, чрез което човек осъзнава, че същината на естеството му е музика, чистота, любов!”, стр. 73, Паневритмия, 1938 г.

2.       За да имаме ефективна колективна дейност, каквато е Паневритмията, необходимо е да имаме съгласуваност между действията на отделните участници с оглед постигането на общата цел. Съгласуваността на действията предполага и съгласуваност на мислите и чувствата.

3.       Необходима е съответната мисловна, чувствена и физическа нагласа да бъде налице непосредствено преди започването на изпълнението – съзнание за висшия смисъл на това, което предстои да се прави; абстрахиране (откъсване) от ежедневните житейски проблеми; положително отношение към всеки един от останалите участници, концентрация върху предстоящото изпълнение и др.

4.       Тази нагласа трябва да се поддържа, развива и обогатява по време на изпълнение.

5.       Всички изпълнители са равнопоставени.

–          всички изпълнители имат равни права и изискванията към тях са едни и същи (геометрията на Паневритмията го изразява: те са равноотдалечени от центъра на кръга и по между си – важи за 28-те упражнения)

–          всички еднакво участвуват и имат еднаква отговорност при “ставането” или “неставането” на Паневритмията

–          на всеки участник трябва да се осигурят еднакви условия за изява

6.       Интересите на Цялото имат предимство пред интересите на индивида или казано по друг начин интересите на индивида трябва да бъдат съобразени с тези на Цялото.

Формулиране на Правилата

Ръководени от Целта, критерият за правилност, изброените основните характеристики и непосредствените указания на Учителя, дадени в изданието на Паневритмията от 1938 г., на “Слънчеви лъчи” 1941 г., в беседи или записани при разговори, можем да формулираме следните прости и недвусмислени правила.

Време за започване

·         Сутрин рано, най-късно до 2-2.5 часа след изгрев слънце в периода между 22 март и 22 септември

·         Изпълнителите е желателно да идват 5-10 минути по-рано от определения час за започване на Паневритмията, с оглед предварителната умствена, душевна и физическа нагласа.

Място

·         Сред природата по възможност.

·         Вътре в кръга на Паневритмията и поне на 3-4 метра около него да не се намират предмети и животни.

·         Ако има странични наблюдатели, препоръчително е те да се намират също така на 3-4 м. разстояние от най-външния кръг.

·         В центъра на кръга да се намират само музикантите и певците.

Облекло

Препоръчват се:

·         Свободни, непрозрачни дрехи с дълъг ръкав. За жените рокли или поли с дължина под коляното. Леки, удобни обувки с нисък ток, а когато времето и мястото позволяват може и бос. За предпочитане е цветът на дрехите да е бял, може и в друг светъл цвят – розов, син.

·         Като минимум, изпълнителите трябва да бъдат така облечени, че да не разконцентрират с външния си вид останалите участници и да не привличат вниманието им. Екстравагантното облекло е крайно неподходящо.

Геометрия

·         Изпълнителите са наредени в един или повече концентрични кръгове, когато мястото и броя на участниците не позволява всички да се наредят в един кръг.

·         Разстоянието между партньорите в двойката и между двойките е две протегнати ръце при започване на изпълнението.

·         Минималната дължина на радиуса на най-вътрешния кръг се определя от изискването на упражнението “Квадрат” за необходимо пространство за движение към центъра (7 крачки). То не може да бъде по-малко от 5.5 метра когато има музиканти в центъра и 4.5 м. когато се използва магнетофон. Когато са повече от един кръговете, разстоянието между кръговете трябва да бъде минимум два пъти разстоянието между партньорите в двойка.

·         Като се изхожда от гореказаното се стига до едно просто правило за определяне на минималния брой двойки N, за да бъде спазено изискването за разстоянието между двойките (при средно 1.70 м. м/у двойка):

2 * 3.14 * R = N * 1.7;

а) R >= 5.5 m. (при наличие на 1-2 музиканти в центъра)

ð      N = (6.28 * 5.5) / 1.7 = около 20 двойки при наличие на музиканти в центъра

б) R >= 4.5, когато в центъра имаме магнетофон

ð      N = (6.28 * 4.5) / 1.7 = около 16 двойки, когато се използва магнетофон

Това е идеалният случай. Когато няма достатъчно двойки това изискване не може да бъде изпълнено. Естествено по-добре е да се играе дори и в този случай, отколкото да не се играе изобщо.

·         Движението почти във всички упражнения е кръгово, обратно на часовниковата стрелка. При упражнението “Квадрат” имаме във всички моменти движение по перпендикулярни прави. При “Слънчеви лъчи” имаме праволинейно движение по радиуса на кръга на изпълнителите, които се намират в лъчите.

·         Разстоянието между двойките трябва да се запазва такова през цялото време. Разстоянието между партньорите вътре в двойката се променя в зависимост от упражнението ( в посока намаляване и обратно). Трябва да се запазва правилната геометрия (кръг, радиален лъч), както и разстоянието между двойките и вътре в тях.

Вашият коментар