Какво е Паневритмия?

Паневритмията е уникален български метод, който чрез движение, музика и поезия хармонизира цялостно човека. Създадена е през първата половина на 20 в. от Учителя Беинса Дуно.

Според езиковия произход на думата, “Паневритмия” може да се преведе като “Висш космичен ритъм”, т.е. става дума за един ритъм, който е в основата на цялото Битие. Паневритмията е една нова наука за връзката между хармоничните движения и човешките мисли и чувства.

Танцът Паневритмия е хармонично съчетание на последователност от упражнения, изпълнявани в съпровод на музика и поетичен текст с дълбоко положително въздействие. Състои се от три части: цикъл от 28 упражнения, цикъл “Слънчеви лъчи” и цикъл “Пентаграм”.

Изпълнява се на открито, рано сутрин, от деня на пролетното равноденствие – 22 март, до деня на есенното равноденствие – 22 септември.

Чрез Паневритмията по приятен и достъпен начин се възстановява и поддържа добро физическо здраве, психическа устойчивост, развиват се творческите способности. Тя развива умението за общуване и работа в екип. Формира положително отношение към живота и природата.

Повече за Паневритмията можете да прочетете тук.

Вашият коментар